Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Biblioteka

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej jest: Dyrektor GBP, z siedzibą ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej za pomocą adresu  iodo@malkiniagorna.pl
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor GBP - przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Dane są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator ( art.6 ust. 1 pkt.  RODO)

- powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne.

- numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody ( dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:

 1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych
 2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów
 3. wysyłania monitów oraz powiadomień
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 udostępnianie danych innym podmiotom nie jest przewidywane.
 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi:

- dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony

- dla danych  przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych- do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

- dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowania wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym

- dla danych przetwarzanych  na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku określonego w pkt. 6

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.                                                                
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Lidia Kowińska  

 

                               Klauzula informacyjna  dla Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej
                                                                               w Małkini Górnej  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)–informujemy:

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna  Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej przy ul Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna, przedstawicielem jest Dyrektor

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:                                                                                                  
- adresu e-mail: gbpmalkinia@wp.pl                                                                                                                           
- telefonu 29 74 55 579                                                                                                                                             
 - pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

W wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych                                           
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem:                                       
- adresu e-mail:  iodo@malkiniagorna.pl                                                                                                    
- telefonu 29 644 29 95

Cel przetwarzanie danych oraz podstawa prawna 

1.Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym[1] i służą do następujących celów:

a) udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,                                                                                     
b) promocji Biblioteki, dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.

2. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece[2] i służą do następujących celów:

a) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,                                                                                      
b) opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,                                                                                    c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.

3. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:                                                                                                     
a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,                                                                                                                                                   
 b) przekazywania informacji o działalności Biblioteki,

Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania danych wynosi:                                                                                                      
1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.

5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania zgody

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem umownym niezbędnym do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki i brakiem możliwości korzystania z jej usług.

 Pani/Pana prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub                                      
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

 


[1]Są to zadania, o których mowa w ustawie o bibliotekach.

[2]Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

                               Klauzula informacyjna  dla Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej
                                                    w Małkini Górnej. Filia Biblioteczna w Prostyni 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)–informujemy:

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna  Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej przy ul Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna, Filia Biblioteczna w Prostyni przedstawicielem jest Dyrektor

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:                                                                                                  

- adresu e-mail gbpmalkinia@wp.pl                                                                                                                           
- telefonu 29 74 55 579                                                                                                                                             
 - pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

W wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych                                           
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem:                                       
adresu e-mail:  iodo@malkiniagorna.pl
- telefonu 29 644 29 95

Cel przetwarzanie danych oraz podstawa prawna 

1.Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym[1] i służą do następujących celów:

a) udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,                                                                                    
b) promocji Biblioteki, dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.

2. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece[2] i służą do następujących celów:

a) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,                                                                                      
b) opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,                                                                                                                                           
c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.

3. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody
w następujących celach:                                                                                                     
a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,                                                                                                                                                    
b) przekazywania informacji o działalności Biblioteki,

Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania danych wynosi:                                                                                                      
1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku,
w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.

5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania zgody

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem umownym niezbędnym do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki i brakiem możliwości korzystania z jej usług.

 Pani/Pana prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

 


[1]Są to zadania, o których mowa w ustawie o bibliotekach.

[2]Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

                                            KLAUZULA INFORMACYJNA

                              dla emerytów i rencistów Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej

Zgodnie z art. 13ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO) informuję, że:

Administrator danych:                                                                                                                   
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna.

Inspektor ochrony danych:
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej inspektorem ochrony danych pod adresem:                                                                                                 -Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,                                -iodo@malkiniagorna.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także do ustalenia ich wysokości–na podstawie art. 6ust. 1lit. C RODO.

 Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:                                                                                            
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Ma Pani/Pan prawo do:                                                                                                                              
-dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,                                                                                       -sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,                                                        
-ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                                                                                                 -usunięcia danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

          ZARZĄDZENIE NR    5 /2018

      Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej  

   z dnia 26 lipca 2018 r.

                            w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

         w Gminnej Bibliotece Publicznej
        w Małkini Górnej

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L rok 2016 nr 119 poz. 1) i zarządzenia nr 103/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam Panią Anetę Liszewską na Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej.

 

§ 2.

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych określony jest w rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 3.

Wyznaczam Panią Grażynę Wujek na Administratora Systemów Informatycznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aneta Liszewska – inspektor ochrony danych osobowych
tel. 29 644 29 95,
e-mail: iodo@malkiniagorna.pl

Zarządzenie nr 103/2018 z 25.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych

Zarządzenie nr 5/2018 z 26.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej\

 

 

                           KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych przy umowach cywilno-prawnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO) informuję, że:   

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach umowy jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna.

 

Inspektor ochrony danych:

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej inspektorem ochrony danych pod adresem:

-Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

-iodo@malkiniagorna.pl.

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Małkinia Górna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

 Prawa osób, których dane dotyczą:    

Ma Pani/Pan prawo do:

-dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-usunięcia danych osobowych,

-wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych pracowników
                              Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że:

 Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zatrudnienia jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna.

Inspektor ochrony danych:
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej inspektorem ochrony danych pod nr tel. 29 644 29 95 lub adresem e- mail: iodo@malkiniagorna.pl

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1  przetwarzane są w celu zatrudniania pracowników2 , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
§1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 ze zm.) oraz ustawa
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych  z Gminną Biblioteką Publiczną w Małkini Górnej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat na podstawie Kodeksu Pracy, 
a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn zatrudnienia oraz do momentu odwołania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Ma Pani/Pan prawo do:

* dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
* sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
* ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
* usunięcia danych osobowych,
* wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych
, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.

 

 .......................

 

                                                            

 

                                                             załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji z dn.25.05.2018

 

Białe pola wypełnia wnioskodawca DRUKOWANYMI literami.

Szare pola wypełnia Administrator danych.

                                                                                                         ...........................................................

                                                                                                                          miejscowość i data

 

          ...................................................                                                             ……..…………………

    Oznaczenie Administratora Danych [pieczęć]                         numer kolejny wniosku [szare pole]

 

WNIOSEK O REALIZACJĘ*

 prawa dostępu do danych

 prawa do sprostowania danych

 prawa do usunięcia danych ("prawo do bycia

zapomnianym")

 prawa do ograniczenia przetwarzania

 podstawa prawna

 prawa do przeniesienia danych do innego

administratora

 prawa do sprzeciwu

 prawa do niepodlegania profilowaniu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

1. Dane osoby wnioskującej

imię/imiona: …………………………

Nazwisko: ……………………….......

Adres zamieszkania: ……………………………………………

inna dana pozwalająca na

identyfikację np. nr dowodu

osobistego/PESEL:  ……………………………………………………


 2. Informacje identyfikujące osobę wnioskującą w zasobach Administratora Danych Osobowych
 
[szare pole]

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Sposób odbioru danych osobowych przez osobę wnioskującą*

  wiadomość e-mail ** ……………………………………………....................

  doręczenie pocztą       ………………………………………………………...

  odbiór osobisty            ………………………………………………………..

 

4. Uzasadnienie/uwagi osoby wnioskującej ***

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

* właściwe zaznaczyć

** uzupełnić wykropkowane pole w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania

*** dodatkowe uwagi wnioskodawcy stanowiące o przyczynach wniosku i jego uzasadnieniu

 

                                                                                               .............................................................

                                                                                                                podpis wnioskodawcy

5. Informacje dotyczące wykonania/niewykonania prawa osoby której dane dotyczą:

      □  Administrator przychyla się do wniosku                       □  Administrator odrzuca wniosek

 

Uzasadnienie decyzji administratora

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

                                                                                      
                                                                                           .................................................

                                                                                                       data i podpis ADO

                                                                                zatwierdzenie Inspektora Ochron Danych:
                                                                      

                                                                                                 ...........................................

                                                                                                          data i podpis IOD

 

 

 

rs pfdm
paff
bip